1. A személyes adatok védelmének feltételei

  Alap rendelkezés
 2. A 18/2018 Z.z. Személyes Adatvédelmi törvény 5 § (továbbiakban: ,törvény,) értelmében a személyes adatok kezelője az IHP EUROPE s.r.o., Kostolianska cesta 67, 04001 Košice, Azonosító 48 066 460, Áfa azonosító: SK2120004601 (továbbiakban: ,,Üzemeltető,,)
 3. A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ. Az azonosítható természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra való hivatkozással vagy természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásának egy vagy több speciális elemére hivatkozva
 4. Az üzemeltető kijelölte a személyes adatok védelméért felelős személyt. A személy elérhetőségei:
  Horváth Dániel, +421 915 633 074
 5. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái
 6. Az üzemeltető az ön által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető az ön megrendelésének megfelelő szerződéses teljesítése alapján szerzett meg.
 7. Az üzemeltető az ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kezeli

III. A személyes adatok kezelésének jógi oka és célja

A személyes adatok kezelésének jogi oka a következők

 1. A törvény 13. § -nak 1 bekezdése b pontja értelmében az ön és az üzemeltető közötti szerződése teljesitése.
 2. Az üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen üzleti és hírlevelek küldéséhez) A törvény 13. §-nak 1 bekezdése f pontja értelmében
 3. Az ön hozzájárulása a direkt marketing célú adatkezeléshez (különösen a kereskedelmi közlemények a hírlevelek küldéséhez) a törvény 13. §-nak 1 bekezdése a pontja szerint az esetben, ha nem történt áru- vagy szolgáltatásrendelés.

A személyes adatok kezelésének célja

 1. Megrendelések teljesitése, valamint az ön és az üzemeltető közötti szerződés jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése. A rendelés leadásakor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres lebonyolításához szükségesek (név, cím és elérhetőség), a személyes adatokmegadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok megadása nélkül az üzemeltető részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges.
 2. kereskedelmi közlemények küldése és egyéb marketing tevékenység végzése

Az üzemeltető automatikusan egyedi döntést hoz a törvény 28. § értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

A személyesadatok tárolásának időtartama

1.az üzemeltető személyes adatokat tárol:

-az ön és az üzemeltető közötti szerződés jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamit az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

-a személyes adatok marketingcélú kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása előtti időtartamra, legfeljebb 15 évre, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul. A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.

 1. A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)
 2. A személyes adatok címzettjei a következők:

-Részvétel a szerződésen alapuló áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában.

-Marketing szolgáltatások biztosítása

-Kapcsolatfelvételi űrlapok

 1. Az üzemeltető a személyes adatokat harmadik országba (Eu-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe kivanja továbbítani. A személyes adatok címzettjei a harmadik országokban postai szolgáltatásokat nyújtanak.
 2. Az ön jogai
 3. Törvényileg meghatározott feltételekkel rendelkezik:

-A törvény 21. §-nak értelmében személyes adataihoz való hozzáférési joga van

-Joga van a személyes adatok kijavításához a törvény 22. §-nak értelmében, vagy az adatkezelés korlátozására a törvény 24. §-nak értelmében
-A törvény 23. §-nak értelmében joga van a személyes adatok törléséhez

– A törvény 27. §-nak értelmében joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen

– A törvény 26. §-nak értelmében joga az adathordozhatósághoz

-Joga van visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető jelen feltételekben (III. bekezdés) meghatározott címere vagy e-mail címére.

 1. Önnek joga van panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmi Hivatalánál is, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében
 2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papír alapú tárolásának, különösen a jelszavak és biztonsági mentések biztonságossá tétele érdekében.
 3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az űrlap elküldésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az internetes űrlapon keresztül bejelöli a hozzájárulást. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit és azokat teljes egészében elfogadja.
 3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapon közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi önnek a jelen feltételek új változatát az ön által az üzemeltetőnek megadott e-mail címeré.

 

Jelen feltételek 2022.01.01 -én lépnek hatályba